Valsts atbalsts saules paneļiem

SIA Modern Energy uzstādīs saules paneļu sistēmu Jūsu mājai vai īpašumam kā arī palīdzēs sakārtot dokumentus valsts atbalsta saņemšanai! Esam sagatavojuši svarīgāko informāciju par valsts atbalstu saņemšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – VARAM (www.ekii.lv) un Ekonomikas ministrija – ALTUM (www.altum.lv/lv) ir sagatavojusi valsts atbalsta programmas.
            VARAM programma vairāk piemērota dzīvojamās mājas īpašniekiem, kas zina kādas iekārtas grib uzstādīt dzīvojamā mājā savukārt ALTUM programma ģimenēm ar nepilngadīgajiem bērniem, kas grib uzlabot dzīvojamās mājas energoefektivitāti. ALTUM programmā pieteikums ir jāiesniedz pirms saules paneļu uzstādīšanas.

Atbalstāmās aktivitātes VARAM programmā:

1. jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas
2. jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde (saules un vēja elektrostacijas)
3. mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide

Atbalstāmās aktivitātes ALTUM programmā:

1. jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde (saules un vēja elektrostacijas)
2. energoefektivitātes paaugstināšana:

 • būvdarbi dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās
 • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošana, pārbūve vai izveide
 • jaunas ūdens sildīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
 • jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana
 • citi pasākumi, ja tie nepieciešami vienlaikus ar kādu no augstāk minētajiem pasākumiem dzīvojamās mājas

Svarīgākie nosacījumi piesakoties valsts atbalsta programmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei:

 • dzīvojamā māja  ir nodota ekspluatācijā, bet ja tā nav nodota ekspluatācijā, tā jānod 5 gadu laikā pēc valsts atbalsta līguma noslēgšanas.
 • Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība
 • vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda nepārsniedz 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes
 • drīkst uzstādīt tikai uz dzīvojamo māju vai uz zemes pie tās
 • projekta iesniedzējs ir fiziska persona, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai pilnvarotā persona – fiziska persona, atbalsta saņēmējs pilnvarojis viņa vārdā īstenot atbalstāmos pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu
 • projekta iesniedzējam jābūt elektroniskam parakstam

Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules elektrostaciju (ietverot saules paneļus un invertoru) iegādei

Pieteikšanās kārtība VARAM programmā: 

1.Realizē projektu
2. Elektroniski iesniedz projekta iesniegumu un pamatojošos dokumentus atbalsts@lvif.gov.lv
3. Noslēdz līgumu ar Vides investīciju fondu
4. Saņem atbalstu.

Pieteikšanās kārtība VARAM programmā: 

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos dokumentus
2. Elektroniski iesniedz projekta pieteikumu un papildus iesniedzamos dokumentus ALTUM
3. Noslēdz līgumu ar ALTUM
4. Realizē projektu 
5. Elektroniski iesniedz pieteikumu Altum atbalsta saņemšanai, norādot, ka projekts pabeigts
6. Saņem atbalstu – tehnisko palīdzību un grantu vai tikai grantu

Avoti:

1. Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumi Nr. 150 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums”
https://likumi.lv/ta/id/330568

2. Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumi Nr. 103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai”
https://likumi.lv/ta/id/321021/redakcijas-datums/2022/03/16